Działka budowlana Zakrzów, gm. Niepołomice

lokalizacja: Zakrzów

690 000 PLN

135 PLN / m2

Opis nieruchomości

Na sprzedaż nieruchomość budowlana w miejscowości Zakrzów, gmina Niepołomice. Działka doskonale zlokalizowana i zapewnia szybki dojazd do Krakowa oraz Niepołomic, Wieliczki.

LOKALIZACJA

Działka jest położona na skraju miejscowości przy ślepej uliczce, która się kończy tuż za nieruchomością. Droga służy głównie dojazdem dla obsługi technicznej MOPu Zakrzów oraz dojazd do lasu i kilku innych działek. Tuż obok działki jest las.

Lokalizacja działki na Google:
https://maps.app.goo.gl/9FciBpgDqpoELcBX8
GPS: 50°00'55.9"N 20°08'25.8"E


NIERUCHOMOŚĆ

Zakrzów, gmina Niepołomice.

Sprzedawana nieruchomość składa się z 4 działek:
- nr 786/1 - powierzchnia 1278 mkw, wymiary ok. 21,4 x 49,5 x 52 x 30 m,
Identyfikator działki: 121904_5.0011.786/1;
- nr 786/2 - powierzchnia 1278 mkw, wymiary ok. 19,6 x 51,8 x 54,5 x 28 m, 
Identyfikator działki: 121904_5.0011.786/2;
- nr 786/3 - powierzchnia 1279 mkw, wymiary ok. 23 x 54,6 x 23,3 x 56,2,
 Identyfikator działki: 121904_5.0011.786/3;
- nr 786/4 - wymiary ok. 23 x 55,7 x 22,5 x 56,8 - powierzchnia 1279 mkw
Identyfikator działki: 121904_5.0011.786/4;

Całość: 5114 mkw
Nieruchomość jest sprzedawana jako całość.

Kanalizacja - na jednej z powyższych działek (786/1)
Woda - na sąsiednich działkach - najbliżej ok. 15 m, 
Prąd - po drugiej stronie drogi - ok. 15 m,
Gaz - na sąsiednich działkach,
Uzbrojenie terenu widoczne na geoportal.gov.pl


ODLEGŁOŚCI

10 min samochodem do Wieliczki (7 km)
10 min samochodem do Niepołomic (5,5 km)
30 min samochodem do centrum Krakowa (20 km)
1,3 km do zjazdu na A4 Podłęże.
1 km przystanek autobusowy Zakrzów-Ogrodzieniec - autobus 301 (Nowy Kleparz - Niepołomice Dworzec).


Działka jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego - przeznaczenie: 2MN3 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Link do planu  -  https://www.niepolomice.e-mpzp.pl

Część nieruchomości (ok. 14 arów) w Planie jest położona w granicach strefy zagrożeń ponadnormatywnego oddziaływania autostrady A4 (150 m od krawędzi jezdni). Czerwona linia w Planie - ostatnie zdjęcie

2) Strefa uciążliwości o zasięgu 150 m od krawędzi jezdni, w której:

a) należy zapewnić skuteczną ochronę istniejących obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi poprzez zastosowanie rozwiązań, środków i urządzeń technicznych pozwalających na maksymalną ochronę środowiska i zdrowia tj. ekranów akustycznych, zieleni ochronnej lub zieleni osłonowej i dotrzymanie
obowiązujących normatywów,
b) niedopuszczalna jest lokalizacja nowych obiektów budowlanych z pomieszczeniami na stały pobyt ludzi (z wyłączeniem Miejsc Obsługi Podróżnych) oraz urządzeń sportowych i rekreacyjnych,
c) niedopuszczalne jest prowadzenie upraw warzyw i lokalizowanie ogrodów działkowych.


§ 15.
1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem 1-26MN3 z podstawowym przeznaczeniem pod lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej realizowanej w formie budynków wolnostojących i bliźniaczych, z towarzyszącą zielenią urządzoną oraz usług publicznych.

2. Dla terenów oznaczonych symbolami MN3 w ramach przeznaczenia uzupełniającego dopuszcza się:
1) lokalizację:
a) wolnostojących usług publicznych,
b) wolnostojących obiektów usług komercyjnych,
c) wbudowanej funkcji usługowej o charakterze komercyjnym, o powierzchni zgodnej z przepisami odrębnymi,
d) zabudowy mieszkaniowo-usługowej w rozumieniu definicji zawartej w § 3 ust. 1 pkt 31, w której funkcja usługowa nie może przekraczać 50% powierzchni całkowitej budynku,
e) wolnostojących budynków garażowych, gospodarczych oraz garażowo-gospodarczych z ograniczeniem do 50 m2 powierzchni zabudowy poszczególnych budynków, (ograniczenie powierzchni nie dotyczy terenu
22MN3),
f) parkingów,
g) dojazdów, w tym dojazdów nie wydzielonych,
h) nieoznaczonych na rysunku planu dojść pieszych, ciągów pieszych, tras rowerowych,
i) zieleni towarzyszącej w tym izolacyjnej,
j) obiektów małej architektury,
k) sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej (w tym zbiorników retencyjno- odparowujących), za wyjątkiem stacji elektroenergetycznych 110 kV/SN i większych,
l) urządzeń i obiektów ograniczających oddziaływania i zanieczyszczenia komunikacyjne - w tym ochrony akustycznej;
2) przebudowę, rozbudowę, nadbudowę i zmianę sposobu użytkowania istniejącej zabudowy zagrodowej oraz uzupełnienie o obiekty gospodarcze związane z działalnością rolniczą wyłącznie poza strefą odmiennych warunków przeznaczenia i zagospodarowania, której zakres oznaczono na rysunku planu.

7. W granicach terenów oznaczonych symbolami MN3 ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:

1) wskaźnik powierzchni zabudowy - maksymalnie 30%;
2) wskaźnik terenu biologicznie czynnego - minimum 50%;
3) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0,1;
4) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0,6;
5) wysokość zabudowy:
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy mieszkaniowo-usługowej oraz usług publicznych - maksymalnie 9 m,


Jura Matwiejuk
Agent Nieruchomości
tel. 696 999 757


Masz do sprzedania dom, działkę, mieszkanie?
Szybko i skutecznie zajmę się sprzedażą w Twoim imieniu, także jeśli mieszkasz w innej części kraju lub za granicą. Pomogę w wycenie, znajdę nabywcę, dopilnuję wszystkich formalności, ograniczając Twoje zaangażowanie w cały proces sprzedaży do minimum.

Film o nieruchomości

Kontakt do opiekuna:

Matwiejuk Nieruchomości

Jura Matwiejuk
Nieprawidłowy adres E-mail
Mapa

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.