Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przedstawiamy następujące informacje, dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych:

Administratorem danych osobowych jest: JM Jurij Matwiejuk prowadzący biuro pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości z siedzibą w Krakowie przy ulicy Szlak 77/222, 31-153.
Kontakt: ul. Szlak 77/222, 31-153, Kraków
E-mail: biuro@matwiejuk.pl
tel.: +48 696 999 757

Cele przetwarzania danych
Dane osobowe przetwarzane będą w celu przyjęcia i obiegu korespondencji kierowanej do Administratora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, natomiast niezbędne w celu przyjęcia i obiegu korespondencji. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a), b) i f) RODO.
Dane mogą być przetwarzane w celu odpowiedzi na zapytanie mailowe lub przez formularz dostępny na stronie www.matwiejuk.pl. Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy współpracy, której stroną jest osoba, której dane są przetwarzane.
Dane mogą być przetwarzane na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody. Taką zgodę można w każdym momencie cofnąć (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody lub odmowa jej wyrażenia spowoduje, że Administrator danych nie będzie przetwarzał Państwa danych w celach wynikających ze zgody.

Odbiorcy danych
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą stosowne osoby, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych w szczególności podwykonawcy, organy administracji i instytucje państwowe (takie jak Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, sądy, Krajowy Rejestr Sądowy), inne podmioty wykonującym dla Administratora usługi - kancelarie prawne, obsługa księgowa, kurierzy, a osoby, które wyraziły na to odrębną zgodę – podmioty, zajmujące się pośrednictwem kredytowym.
Podmioty którym powierzono przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, należą w szczególności do kategorii dostawców rozwiązań infrastrukturalnych.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, natomiast niezbędne w celu przyjęcia i obiegu korespondencji. Niepodanie danych może skutkować odmową udzielenia odpowiedzi na kierowaną korespondencję. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a), b) i f) RODO. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych. W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Okres przetwarzania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na kierowaną korespondencję oraz przez okres przewidziany w przepisach prawa dotyczących przechowywania określonych dokumentów. Ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą być przechowywane dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Administratora, a wynikającymi z przyjęciem i obiegiem korespondencji przez okres wynikający z przepisów prawa.

Jeżeli dane osobowe przetwarzane są zaś w celu zawarcia i wykonania umowy, są one przetwarzane przez Administratora przez okres przedawnienia roszczeń umownych i innych (najczęściej 3 lata od daty wykonania umowy), mogą być jednak przetwarzane dłużej w przypadkach, gdy przepisy prawa będą zobowiązywać Administratora do ich dalszego przetwarzania lub na wypadek, gdyby zgłaszane były wobec

Administratora jakiekolwiek roszczenia bądź w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami osób trzecich, przez okres przedawnienia tych roszczeń, określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, jeżeli okres przedawnienia jest dłuższy niż 3 lata.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych – przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z RODO, w szczególności z art. 17 ust. 3 RODO.

Prawa osób, których dane są przetwarzane
W przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa ma Pani/ Pan prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
  • sprostowania danych;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych (przy czym można żądać ograniczenia przetwarzania danych w przypadku, gdy Administrator jest w posiadaniu nieprawidłowych danych bądź przetwarza dane bez podstawy prawnej do ich przetwarzania, a także w przypadku Pani/ Pana sprzeciwu co do dalszego przetwarzania danych lub gdy nie chce Pani/ Pan żądać usunięcia danych z uwagi na późniejszą możliwość wystąpienia potrzeby ich wykorzystania przy ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń);
  • sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych z uwagi na szczególną sytuację po Państwa stronie;
  • prawo do zaprzestania przetwarzania danych oraz usunięcia zgody na przetwarzanie danych;
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa) lub innego organu nadzorczego, w razie niezgodnego z prawem przetwarzania danych.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.